krutul


การหาค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจ

การหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

 

            ในการวิจัย หรือการทำโครงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  แบบสำรวจ  โดยการวิเคราะห์

  ค่าเฉลี่ยคำตอบของกลุ่มตัวอย่าง

            การหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแต่ละข้อ หาได้โดยการเฉลี่ยจากค่าน้ำหนักของข้อมูลที่ได้

  เพราะข้อมูลที่ได้มีค่าน้ำหนักต่างกัน  จึงต้องใช้สูตรจากการคำนวณทางสถิติ คือ

          

                                mean x       =     (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n

           เช่น ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

       

 ความคิดเห็น เห็นด้วย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ข้อ 1

15

22

18

21

15

ข้อ 2

16

21

19

19

16

ข้อ 3

21

20

18

16

16

ข้อ 4

16

25

20

12

18

ข้อ 5

22

20

21

13

15

ข้อ 6

22

25

14

14

16

ข้อ 7

15

20

16

24

16

ข้อ 8

16

26

16

21

12

ข้อ 9

15

25

19

14

18

ข้อ 10

24

16

13

16

22

  

     ค่าระดับความคิดเห็น      มากที่สุด         มีค่าเป็น         5

                                   มาก               มีค่าเป็น         4

                                   ปานกลาง        มีค่าเป็น         3

                                   น้อย               มีค่าเป็น         2

                                   น้อยที่สุด         มีค่าเป็น         1

     หาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อ     ในที่นี้ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม    91  คน  จึงได้   n  =  91

  

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 ความคิดเห็น เห็นด้วย

5

4

3

2

1

 

2

ข้อ 1

15

22

18

21

15

 

3

ข้อ 2

16

21

19

19

16

 

4

ข้อ 3

21

20

18

16

16

 

5

ข้อ 4

16

25

20

12

18

 

6

ข้อ 5

22

20

21

13

15

 

7

ข้อ 6

22

25

14

14

16

 

8

ข้อ 7

15

20

16

24

16

 

9

ข้อ 8

16

26

16

21

12

 

10

ข้อ 9

15

25

19

14

18

 

11

ข้อ 10

24

16

13

16

22

 

   

                       ที่  G2    จึงต้องใช้สูตร            

                 mean x       =     (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n

                      

               นั่น  คือ   สูตร     =((B2*5)+(C2*4)+(D2*3)+(E2*2)+(F2*1))/91

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 ความคิดเห็น เห็นด้วย

5

4

3

2

1

เฉลี่ย

2

ข้อ 1

15

22

18

21

15

3.0110

3

ข้อ 2

16

21

19

19

16

3.0220

4

ข้อ 3

21

20

18

16

16

3.1538

5

ข้อ 4

16

25

20

12

18

3.0989

6

ข้อ 5

22

20

21

13

15

3.2308

7

ข้อ 6

22

25

14

14

16

3.2527

8

ข้อ 7

15

20

16

24

16

2.9341

9

ข้อ 8

16

26

16

21

12

3.1429

10

ข้อ 9

15

25

19

14

18

3.0549

11

ข้อ 10

24

16

13

16

22

3.0440

   

     จะเห็นได้ว่า  มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยแล้ว  ข้อ 6  มีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก

 

        และถ้ากำหนดเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยจากค่าเฉลี่ย

   

                 ค่าเฉลี่ย     ตั้งแต่   3.00

ดีมาก

                                   2.50 - 2.99

ดี

                                   2.00 - 2.49

พอใช้

                                   1.50 - 1.99

ควรปรับปรุง

                               น้อยกว่า   1.50

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

ที่  G2  ต้องใช้สูตร  

 =IF(G2>=3,'ดีมาก',IF(G2>=2.5,'ดี',IF(G2>=2,'พอใช้',IF(G2>=1.5,'ควรปรับปรุง','ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง'))))

       แล้วจะได้

  

 

A

B

C

D

E

F

G

 

1

 ความคิดเห็น เห็นด้วย

5

4

3

2

1

เฉลี่ย

  

2

ข้อ 1

15

22

18

21

15

3.0110

ดีมาก

3

ข้อ 2

16

21

19

19

16

3.0220

ดีมาก

4

ข้อ 3

21

20

18

16

16

3.1538

ดีมาก

5

ข้อ 4

16

25

20

12

18

3.0989

ดีมาก

6

ข้อ 5

22

20

21

13

15

3.2308

ดีมาก

7

ข้อ 6

22

25

14

14

16

3.2527

ดีมาก

8

ข้อ 7

15

20

16

24

16

2.9341

ดี

9

ข้อ 8

16

26

16

21

12

3.1429

ดีมาก

10

ข้อ 9

15

25

19

14

18

3.0549

ดีมาก

11

ข้อ 10

24

16

13

16

22

3.0440

ดีมาก

 

         ถ้าพิจารณา ค่าเฉลี่ย กับ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแล้ว

         ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  หาได้จาก ค่าเฉลี่ย ใน คอลัมน์ G คือ  =sum(G2..G11)/10   ที่  G12

         แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในข้อต่าง ๆ เทียบกับ  G12   ถ้าค่าเฉลี่ยข้อใดมากกว่า G12 

ถือว่าความคิดเห็นข้อนั้น

         ใช้ได้    ให้ผลลัพธ์ เป็น '+'  ถ้าค่าเฉลี่ยข้อใด น้อยกว่า G12  ถือว่าควรปรับปรุงในข้อนั้น ๆ  

ให้ผลลัพธ์เป็น '-'  เป็นต้น

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

 H

1

 ความคิดเห็น เห็นด้วย

5

4

3

2

1

เฉลี่ย

 

2

ข้อ 1

15

22

18

21

15

3.0110

-

3

ข้อ 2

16

21

19

19

16

3.0220

-

4

ข้อ 3

21

20

18

16

16

3.1538

+

5

ข้อ 4

16

25

20

12

18

3.0989

+

6

ข้อ 5

22

20

21

13

15

3.2308

+

7

ข้อ 6

22

25

14

14

16

3.2527

+

8

ข้อ 7

15

20

16

24

16

2.9341

-

9

ข้อ 8

16

26

16

21

12

3.1429

+

10

ข้อ 9

15

25

19

14

18

3.0549

-

11

ข้อ 10

24

16

13

16

22

3.0440

-

12

เฉลี่ย

 

 

 

 

 

3.0945

 

  

         แล้วแต่จะใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล

 


KM by LVC Learning Center © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.847000 sec.