kruD-Roobdee


แบบฝึกเขียนคำขวัญ

     แบบฝึกทักษะการเขียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

เล่มที่ ๖ 

การเขียนคำขวัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายบุญเรือน  หุ่นดี   

ครูชำนาญการ  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 
 

     แบบฝึกทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑  การเขียนคำขวัญนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบฝึกทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ถ้านักเรียนได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีแล้วจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับแบบฝึกทักษะการเขียนคำขวัญนี้ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อใช้กับนักเรียน และได้มีการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการเขียนคำขวัญนี้จะเกิดประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการเขียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกประการ      ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน

ศรีลังกาวิทยา เพื่อนครู รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้คำแนะนำ การสนับสนุนและกำลังใจในการจัดทำมาโดยตลอด

 

                                                                       บุญเรือน   หุ่นดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบฝึกทักษะการเขียนคำขวัญ เล่มนี้  ประกอบด้วย เนื้อหาคำคล้องจอง ลักษณะและประเภทของคำขวัญ ฝึกปฏิบัติการเขียนคำคล้องจองและคำขวัญ ประกอบด้วยแบบฝึกหัดจำนวน  ๙ แบบฝึกหัด คือ

แบบฝึกหัดที่ ๑         หาคำสัมผัส

แบบฝึกหัดที่ ๒        เติมคำคล้องจอง

แบบฝึกหัดที่ ๓         ฝึกปฏิบัติเขียนคำคล้องจอง

แบบฝึกหัดที่ ๔         สังเกตคำขวัญ

แบบฝึกหัดที่ ๕         จัดลำดับวรรคคำขวัญ

แบบฝึกหัดที่ ๖         โยงสัมผัสคำขวัญ

แบบฝึกหัดที่ ๗        ต่อเติมคำขวัญ

แบบฝึกหัดที่ ๘         ฝึกปฏิบัติเขียนคำขวัญ

แบบฝึกหัดที่ ๙         ฝึกปฏิบัติซ้ำเขียนคำขวัญ

จุดประสงค์ของแบบฝึกทักษะการเขียนคำขวัญคือ สามารถบอกหลักการของการเขียนคำขวัญได้ เลือกใช้คำในการเขียนคำขวัญได้เหมาะสม และเขียน

คำขวัญได้ถูกต้อง

          การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำขวัญนี้  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ

การเขียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเขียนคำขวัญ  ให้ความรู้เรื่อง

การเขียนคำขวัญที่ถูกต้อง  ครูชี้แจงขั้นตอนและวิธีการใช้แบบฝึกทักษะ และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนคำขวัญ ตามแบบฝึกหัดเป็นลำดับไป  โดย

มีครูให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการฝึก  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน  ครูอธิบายแก้ไขข้อบกพร่องแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดซ้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             หน้า

คำนำ                                                              ก

คำชี้แจง                                                           ข

แบบทดสอบก่อนเรียน                                             ๑

ใบความรู้                                                                          ๔

แบบฝึกหัดที่ ๑  หาคำสัมผัส                                          ๗

แบบฝึกหัดที่ ๒  เติมคำคล้องจอง                                     ๘

แบบฝึกหัดที่ ๓   ฝึกปฏิบัติเขียนคำคล้องจอง                         ๙

แบบฝึกหัดที่ ๔  สังเกตคำขวัญ                                     ๑๐

แบบฝึกหัดที่ ๕  จัดลำดับวรรคคำขวัญ                              ๑๑

แบบฝึกหัดที่ ๖  โยงสัมผัสคำขวัญ                                         ๑๒

แบบฝึกหัดที่ ๗  ต่อเติมคำขวัญ                                      ๑๓

แบบฝึกหัดที่ ๘  ฝึกปฏิบัติเขียนคำขวัญ                              ๑๔     

แบบฝึกหัดที่ ๙   ฝึกปฏิบัติซ้ำเขียนคำขวัญ                         ๑๕

แบบทดสอบหลังเรียน                                           ๑๖

เกณฑ์การให้คะแนน                                               ๑๙

เฉลย                                                                                                         ๒๑      

หนังสืออ้างอิง                                                   ๒๔     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำชี้แจง      ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   X  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง   หน้าคำตอบข้อที่ถูกต้อง

                   ที่สุดเพียงข้อเดียว 

๑.  จะแต่งคำขวัญให้ได้ดี ต้องมีหลักการอย่างไร

    ก.  ศึกษาจุดมุ่งหมายของคำขวัญ

      ข.  รู้ความหมายของคำศัพท์

      ค.  ฝึกเขียนคำขวัญบ่อย ๆ

      ง.   ถูกทุกข้อ

๒.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำขวัญ

         ก.  เขียนได้เฉพาะบางเรื่อง

             ข.  ถ้อยคำน้อยแต่กินความมาก

             ค.  ข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน ๑๖ พยางค์

             ง.   เป็นร้อยแก้ว  ร้อยกรอง หรือคำคล้องจอง

๓.     “ ลูกดีอยู่ที่แม่   .............................”

        จะเติมคำขวัญนี้อย่างไร

             ก.  รักลูกหมั่นอบรม

             ข.  เสริมคุณค่าให้สังคม

             ค.  คอยตักเตือนให้ลูกดี

             ง.  เลี้ยงดูแลและอบรม

๔.  ข้อใดเป็นคำขวัญแบบร้อยแก้ว

             ก.  สามัคคีคือพลัง

             ข.  มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท

             ค.  อ่านน้อยอ่านนิด อ่านแล้วคิดได้ความรู้

             ง.  โลกสวยเพราะป่าสร้าง โลกร้างเพราะป่าสิ้น

 

 

 

 

 

 


๕.  ข้อใดเป็นคำขวัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

            ก.  ขับประมาท ขาดวินัย ภัยถึงตัว

            ข.  ห่อหุ้มทุกครั้ง ยับยั้งโรคเอดส์

            ค.  สิ้นป่า สิ้นฟ้า สิ้นธารา สิ้นชีวิต

     ง.  รักชีวิตกลัวภัย ห่างไกลยาเสพติด           

๖.  ข้อใดไม่ใช่คำขวัญ

           ก.  เพียงงีบหนึ่งก็ถึงแล้ว

           ข.  โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด

           ค.  ร้อยปีกาชาดไทย  ร้อยใจช่วยสังคม

           ง.  ธรรมชาติสะอาดตา  เมื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

๗.  ข้อใดเป็นคำขวัญที่มี ๑๖ พยางค์

           ก.  ห่วงลูกห่วงหลาน อย่ารุกรานสิ่งแวดล้อม

           ข.  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

           ค.  วันวิสาขะ ลดละอบาย ชำระใจกาย ด้วยสายธารธรรม

           ง.  เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม                   

๘.  “ ขับประมาท ขาดวินัย ภัยถึงตัว” เป็นคำขวัญด้านใด

           ก.  การจราจร

           ข.  สิ่งแวดล้อม

           ค.  ต่อต้านยาเสพติด

           ง.  การป้องกันโรคเอดส์

๙.  ข้อใดเป็นคำขวัญประจำจังหวัด

           ก.  ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

           ข.  น้ำมีคุณควรรักษา ป่ามีค่าควรดูแล

           ค.  สร้างคุณค่าให้สังคม คืออบรมลูกรักดี

           ง.  มีวินัย ใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 


๑๐. จงเติมคำขวัญต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

       ถ่านหิน......................................

       รถม้า..........................................

       เครื่องปั้น...................................

       งามพระธาตุ..............................

       ฝึกช้างใช้...................................

ก.      ลือไกล  ลือลั่น  ลือชา  ลือนาม  ลือโลก

ข.      ลือชา  ลือลั่น  ลือนาม  ลือไกล  ลือโลก

ค.      ลือโลก  ลือนาม  ลือลั่น  ลือชา  ลือไกล

ง.      ลือนาม  ลือชา  ลือไกล  ลือลั่น  ลือโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เรื่อง  การเขียนคำขวัญ 

ความหมาย 

                            คำขวัญ  คือ  ถ้อยคำ สำนวนที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นข้อเตือนใจ และโน้มน้าวจิตใจชวนให้ปฏิบัติตามคำขวัญ

                คำขวัญ  มีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้เตือนใจ ชักชวน จูงใจคนในสังคมให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ หรือเป็นคำโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการของบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ             

ลักษณะของคำขวัญ 

                ถ้อยคำ สำนวนที่มีลักษณะเป็นคำขวัญ มีลักษณะดังนี้

๑.      เป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน ๑๖ คำ

๒.    เป็นทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

๓.     มักจะแต่งให้มีความคล้องจองกัน เพื่อให้จำง่าย

๔.     มีความหมายลึกซึ้ง กินใจ เด่น แปลก สะกิดใจ แจ่มแจ้งไม่คลุมเครือ

๕.     ถ้อยคำน้อยแต่กินความมาก ใช้ถ้อยคำกระชับ ไม่ใช้ศัพท์ยาก

๖.      เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้ทุกเรื่อง

หลักการเขียนคำขวัญ 

                การเขียนคำขวัญ สามารถฝึกได้โดยปฏิบัติตามหลัก  ดังนี้

๑.      มีความรู้เรื่องคำคล้องจอง ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การใช้ถ้อยคำ

๒.    รู้คำศัพท์และความหมายของคำมาก ๆ สามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อจำเป็นต้องใช้

๓.     ฝึกเขียนบ่อย ๆ จะทำให้เกิดความชำนาญและสามารถเขียนคำขวัญได้คล่องและดี

๔.     ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ของคำขวัญตามที่กำหนดให้      ชัดแจ้ง เพื่อจะได้แนวทางในการเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การเขียนคำขวัญ 

                การเขียนคำขวัญ สามารถเขียนได้หลายแบบ  ได้แก่

                ๑.  การเขียนแบบคำคล้องจอง   คำคล้องจอง คือ คำที่ใช้สระเสียงเดียวกัน  และถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่มาตราหรือแม่เดียวกัน  แต่เสียงวรรณยุกต์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน  คำคล้องจองอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำสัมผัส  ซึ่งมีลักษณะของการสัมผัส ๒ ลักษณะ คือ

                      ๑.๑   คล้องจองโดยสัมผัสอักษร  เช่น  เกิด -  แก่ , เขา  -  ของ  ,   มั่ง  -  มี

                      ๑.๒  คล้องจองโดยใช้เสียงสระสัมผัส  เช่น  มี – ดี , มา – ตา ,  ปู – ดู

                คำคล้องจองมีตั้งแต่หนึ่งพยางค์ขึ้นไป  การเขียนคำขวัญนั้นคำสัมผัสไม่ได้กำหนดตายตัว เราต้องสังเกตเอง  บางครั้งก็สัมผัสคำเว้นคำ พยางค์เว้นพยางค์ คำติดคำ พยางค์ติดพยางค์  บางครั้งหลายคำจึงใช้สัมผัส  การเขียนคำขวัญในลักษณะคำคล้องจองนี้ สำคัญที่ช่วงจังหวะสัมผัสว่าเหมาะสมหรือไม่   เช่น

                เป๊บซี่  ดีที่สุด                                                                                        (พยางค์ติดพยางค์)

                ถ่านหินลือชา   รถม้าลือลั่น                                                              (คำเว้นคำ)

                ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต  เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า                               (เว้นหลายคำ)

                การเขียนคำขวัญโดยส่วนมากที่พบเห็น  จะนิยมเขียนเป็นแบบคำคล้องจอง เพราะเขียนง่ายกว่าร้อยกรอง และอ่านลื่นไหลกว่าร้อยแก้ว   เพราะมีเสียงสัมผัส  เช่น

                -  พญาคำลือคู่บ้าน  มะขามหวานคู่เมือง  เงาพระธาตุลือเลื่อง  เมืองน้ำปูดี

                    ของ  บุญเรือน  หุ่นดี   ชนะเลิศคำขวัญอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

                -  โลหิตมีค่า  เกินกว่าซื้อขาย  บริจาคได้กำไร  ความภูมิใจชั่วชีวิต

                    ของ  บุญเรือน  หุ่นดี  ชนะเลิศคำขวัญปีสากลแห่งการบริจาคโลหิต จังหวัดลำปาง

                  ปี ๒๕๒๙

                -  โลกสวยเพราะป่าสร้าง  โลกร้างเพราะป่าสิ้น

                    ของ  เด็กชายสุตินนท์  ศรีจันทร์  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา  ชนะเลิศคำขวัญอนุรักษ์

 

 

 

                  ทรัพยากรป่าไม้ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

             ๒.  การเขียนคำขวัญแบบร้อยกรอง   ร้อยกรอง  คือถ้อยคำที่ผูกขึ้นตามแบบบังคับ            ของคำประพันธ์ชนิดนั้น ๆ  ได้แก่  โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย  การเขียนคำขวัญโดยใช้รูปแบบ

ร้อยกรองเต็มบทตามลักษณะคำประพันธ์  ไม่ค่อยนิยมเพราะใช้คำมากและยาวไป ดูไม่เหมาะ  อาจจะมีบ้างก็ตัดมาเป็นบาทหรือวรรค    เช่น   มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท   หรือ

มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร  ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี

                ๓.  การเขียนคำขวัญแบบร้อยแก้ว  ร้อยแก้ว คือถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะโดยไม่มีข้อบังคับในเรื่องของสัมผัส เอก โท การเขียนคำขวัญโดยใช้ร้อยแก้ว เขียนได้ง่าย ถ้ารู้จักใช้คำ        ก็จะได้คำขวัญที่มีความหมายดีได้   เช่น

                สามัคคีคือพลัง                                                                                     (ใช้คำน้อยกินความมาก)

                จงทำดี  จงทำดี  จงทำดี                                                                      (ใช้คำซ้ำ)

                คนขับเก่งกว่าท่านมี  แต่ตายเสียแล้ว                                              (แนวคิดเด่น)

                ที่สุดแล้วก็เป๊บซี่                                                                                   (แนวคิดใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำชี้แจง   นักเรียนเขียนคำสัมผัสกับคำต่อไปนี้มา  ๓ - ๕  คำ

 

ตัวอย่าง     ให้             ใกล้            ใจ    ไป           ใส            ภัย

            ๑.  สาว           .............................................................................................

            ๒.  ดิน            .............................................................................................

            ๓.  ขัน            .............................................................................................

            ๔.  คาด          .............................................................................................

            ๕.  แดง          .............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  ข่า

 

คำชี้แจง   นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้คล้องจองกับคำที่กำหนดให้

ตัวอย่าง       ขิงก็รา                 ................ก็แรง     

            ๑.  ต้นร้าย                              ...............ดี

 

 

 

            ๒.  หมูไป                              ......................มา

            ๓.  พัก.....................               นอนหลับ

            ๔.  ดิน.....................               อากาศ

            ๕.  คดในข้อ                          .....................ในกระดูก

            ๖.  น้ำพึ่งเรือ                         .....................พึ่งป่า

            ๗.  บัวไม่ให้..............            น้ำไม่ให้ขุ่น

            ๘.  ความรู้ท่วม...........          เอาตัวไม่รอด

            ๙. ฟังไม่ได้ศัพท์                   ......................มากระเดียด

            ๑๐. ข้างนอกสุก..........         ข้างในเป็นโพรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำชี้แจง   นักเรียนหาคำคล้องจองสองพยางค์มาต่อให้คล้องจองกับคำ       

                ที่กำหนดให้ จำนวน ๓ คำ

 

ตัวอย่าง  บ้านเล็ก                  เด็กน้อย         คอยรัก           ภักดี

๑.   ก้านไม้                 ...........................................................................

๒.  โรงเรียน              ...........................................................................

๓.  ทุ่งนา                   ...........................................................................

๔.  กล้าหาญ             ...........................................................................

๕.  ปากกา                 ...........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

 

 

 


 

 

 

คำชี้แจง   นักเรียนสังเกตคำขวัญต่อไปนี้ แล้วบันทึกการสังเกตตามที่กำหนดให้

 

 

 

  ๓

 

ตัวอย่าง     ขับรถดี   มีน้ำใจ   ตามกฎไว้  ภัยไม่มี

                  คำขวัญนี้มีวรรคละ .................พยางค์    จำนวน...................วรรค

 

            ๑.  เมืองหญิงกล้า   ผ้าไหมดี  หมี่โคราช  ปราสาทหิน  ดินด่านเกวียน

                  คำขวัญนี้มีวรรคละ.....................พยางค์  จำนวน....................วรรค

 

            ๒. อากาศเป็นพิษ   ชีวิตเป็นภัย

                  คำขวัญนี้มีวรรคละ.....................พยางค์  จำนวน....................วรรค

 

            ๓.  ขับประมาท  ขาดวินัย  ภัยถึงตัว

                  คำขวัญนี้มีวรรคละ.....................พยางค์  จำนวน....................วรรค

 

            ๔.  เมืองสี่แควแห่มังกร   พักผ่อนบึงบอระเพ็ด  ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

                  คำขวัญนี้มีวรรคละ.....................พยางค์  จำนวน....................วรรค

 

            ๕.  ธรรมชาติน่ายล     ภูมิพลเขื่อนใหญ่     พระเจ้าตากเกรียงไกร                                

                 เมืองไม้และป่างาม

                  คำขวัญนี้มีวรรคละ.....................พยางค์  จำนวน....................วรรค

 

 

 

 


 

 

๑๑

 

 

 

 

 

 

 

คำชี้แจง   นักเรียนจัดเรียงลำดับวรรค  ของคำขวัญต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 

ส้มโอหวาน  ข้าวสารขาว  ลูกสาวงาม  ข้าวหลามอร่อย

 

ตัวอย่าง   ลูกสาวงาม ส้มโอหวาน ข้าวหลามอร่อย  ข้าวสารขาว

                ............................................................................................................

๑.   ขับขี่มีวินัย  ปลอดภัยทุกเวลา  สวมหมวกกันน็อค  ล็อคเข็มขัดนิรภัย

.............................................................................................................

๒.  กองมูสูงเสียดฟ้า  ลือนามถิ่นบัวตอง  ประเพณีงาม  ผู้คนดี 

      ป่าเขียวขจี  หมอกสามฤดู

.............................................................................................................

.............................................................................................................

๓.   ประเพณีเป็นสง่า  นามล้ำค่านครพิงค์  ดอยสุเทพเป็นศรี

 บุปผาชาติล้วนงามตา

.............................................................................................................

๔.   เน้นวินัย  เรียนดี  ใฝ่คุณธรรม  กีฬาเด่น

.............................................................................................................

๕.   คู่บ้านวัดนางอย  น้ำใจงามคนเมืองเสริม  ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ

 เพียงพอเกษตรกรรม   เลิศล้ำถ้ำผากาน  งามชดช้อยผ้าทอ

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

๑๒

 

 

 

 

 

 


คำชี้แจง   นักเรียนโยงสัมผัสระหว่างวรรคของคำขวัญต่อไปนี้

ตัวอย่าง

 

     เรียนดี       กีฬาเด่น       เน้นวินัย       ใฝ่คุณธรรม

                                                                                 คำขวัญโรงเรียนศรีลังกาวิทยา

 

๑. วันวิสาขะ       ลดละอบาย       ชำระใจกาย       ด้วยสายธารธรรม

                                                           เด็กหญิงโสภา  ตุ้ยดี  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 

                                    ชนะเลิศ ระดับประเทศ คำขวัญส่งเสริมพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 

 

๒.  โลกสวยเพราะป่าสร้าง       โลกร้างเพราะป่าสิ้น     

                                     เด็กชายสุตินนท์  ศรีจันทร์  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 

                                               ชนะเลิศคำขวัญป่าไม้  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด 

 

๓.  อ่านน้อยอ่านนิด             อ่านแล้วคิดให้ความรู้

                                                  เด็กหญิงแสงเดือน  ใจบุญ  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 

                                                   ชนะเลิศคำขวัญส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดจังหวัดลำปาง 

 

๔.  รักษาศีลให้มั่น       ไม่ต้องหวั่นเป็นโรคเอดส์

   เด็กชายผจญ  ใจยะมี  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 

                                                 รองชนะเลิศคำขวัญโรคเอดส์ มูลนิธิฟื้นฟูชนบท 

 

 

 

 

      ๕.  ลูกดีอยู่ที่แม่     เลี้ยงดูแลและอบรม

                                       คำขวัญวันแม่แห่งชาติ

 

 

๑๓

 

 

 

 

 


คำชี้แจง   นักเรียนเติมคำคล้องจอง คำขวัญต่อไปนี้  ให้สัมพันธ์กับคำ

 

ชุบชีวิตสิ่งแวดล้อม

 

                 ที่กำหนดให้

ตัวอย่าง   ช่วยกันคนละนิด                      ...................................................

             ๑.  รักชีวิตกลัวภัย                           ...................................................

 ๒.  ร่วมใจปลูกป่า                           ....................................................

 ๓.  ออกกำลังกายวันละนิด                       ....................................................

 ๔.  อ่านหนังสือวันละหน้า                        ....................................................

 ๕.  รักพ่อรักแม่                               ....................................................

 ๖.  ปิดน้ำปิดไฟ                               ....................................................

 ๗.  ใช้รถใช้ถนน                             ....................................................

 ๘.  ชีวิตสดใส               


KM by LVC Learning Center © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.178608 sec.